روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاوره و آموزش

اموزش و مشاوره بخش خصوصی

گروه تحقیق و توسعة مرکز تخصصی اقتصاد خلاق، مدل کاربردی توسعة کسب و کارهای حوزة صنایع خلاق با نام سیستم سرمایه‌های خلاق (Creative Capital System) برگرفته از تابع تولید ارزش را برنامه‌ریزی و عملیاتی کرده است و اکنون خرسندیم که می‌توانیم تجربیات علمی و عملی خود را در قالب خدمات مشاوره و برگزاری دوره‌های آموزشی با شما سهیم شویم.

 

دوره‌های آموزشی برای صاحبان کسب و کار و سرمایه‌های انسانی علاقه‌مند به فعالیت در حوزه صنایع خلاق در سه دوره به شرح زیر تعریف شده است:

  1. مدیریت ادراک مخاطب از طراحی تا فروش محصول؛
  2. امکان‌سنجی خلق محصول جدید از طراحی تا تولید، توزیع، فروش و پس از فروش محصول؛
  3. خلق ارزش منحصربه فرد در سیستم سرمایه‌های بنگاه اقتصادی.

خدمات مشاوره ما بر اساس مسئله شناسی درون سیستمی موانع خلق ارزش بنگاه اقتصادی صورت می‌گیرد و پس از شناسایی و تحلیل سیستم سرمایه‌های بنگاه، همراه تیم مدیریتی بنگاه، برای یافتن و اجرای پاسخی مفید، متفاوت و سودمند برای حل مسئله می‌باشیم. تجربه ۱۱ سال گروه متخصصین ما در مسئله‌شناسی موانع خلق ارزش در انواع کسب و کارهای حوزه صنایع خلاق به ویژه رستة هنر مبنا و فرهنگ مبنا، نشان‌ می‌دهید شاه بیت مسائل درون سیستمی غالب بنگاه‌های اقتصادی در چرخة ناقص خلاقیت، نوآوری و تخریب خلاق توسعة محصول در مراحل پنج گانة طراحی، تولید، توزیع، فروش و پس از فروش محصول نهفته است که بایستی با تدقیق اجزای سرمایه‌ای بنگاه و بر اساس قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و مزیت رقابتی بنگاه با تعریف مناسبی از این چرخه صورت گیرد. گروه مشاوران ما بسته به توافق‌های فی‌مابین با بنگاه اقتصادی، در مراحل سه گانة پاسخ به مسئلة موانع خلق ارزش اعم از شناخت و تحلیل، تجویز و اقدام آمادة ارائة خدمات است.

آموزش و مشاوره بخش دولتی

درمدل کاربردی سیستم سرمایه‌های خلاق (CCS) برای توسعة کسب و کارهای حوزة صنایع خلاق، دولت‌ها از یک سو می‌توانند تأمین‌کننده سرمایه‌های فرامرجع در اکوسیستم کسب و کار باشند و از سوی دیگر می‌توانند مخرب سرمایه‌های فرامرجع اکوسیستم کسب و کار شوند. گونة دخالت دولت‌ها در بازار، تعیین کنندة اثرگذاری حضور آنها در بازار است. گروه مشاوران مرکز تخصصی اقتصاد خلاق، دوره‌های آموزشی نقش حاکمیت در خلق ارزش بنگاه‌های اقتصادی اکوسیستم صنایع خلاق را به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استان‌های کشور برنامه‌ریزی کرده است تا بر اساس ظرفیت‌های بومی هر استان، چگونگی دخالت دولت در بازار صنایع خلاق بررسی و تدقیق گردد و طرفی نیز همراه با گفتمان‌سازی توسعة اقتصاد خلاق، وظیفه، نقش و جایگاه سازمان‌های مرتبط با صنایع خلاق مشخص و سیاست‌گذاری‌های توسعة اقتصادی هدفمندتر و با قابلیت اجرایی بیشتر تدوین گردد.

گروه مشاوران ما، در زمینة تدوین سندهای توسعة اقتصادی، چگونگی دخالت دولت در بازار، حدود و زمان دخالت دولت در بازار، برآورد منافع اجتماعی انواع گونه‌های اثربخش دخالت دولت در بازار ارائة خدمات مشاوره به نهادهای دولتی و عمومی نظیر شهرداری‌ها می‌کند.