روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیلی بر نقش شهر اصفهان به عنوان شهر خلاق صنایع دستی با رویکرد توسعه گردشگری پایدار

چکیده: از‌اواخر‌قرن‌بیستم،‌مفهوم‌خلاقیت‌به طرز‌فزاینده ای‌در‌مباحث‌مرتبط‌به توسعه ی‌پایدارگردشگری ‌و ‌بازسازی ‌شهری ‌مورد ‌ توجه ‌قرار‌ گرفته‌است .ظهور ‌و ‌فراگیر شدن‌ایده  شهر‌خلاق‌شاهدی ‌بر‌این ‌ادعاست. رقابت ‌شدید ‌میان‌شهرها ‌به عنوان ‌مقاصد ‌گردشگری ،‌شهرها‌ را ‌ناگزیر ‌به‌یافتن ‌راهکارهایی جهت‌متمایز‌شدن ‌از ‌سایر‌شهرها‌ و مقاصدگردشگری‌کرده‌است .تمرکز‌ بر‌ توسعه ‌صنایع‌خلاق ‌و ‌به‌ کارگیری ‌استراتژیهای ‌شهرهای ‌خلاق ‌یکی ‌از ‌راهکارهای ‌پیش ‌روی بسیاری ‌از ‌شهرهای ‌امروزی ‌جهت ‌رسیدن ‌به ‌توسعه ‌پایدار‌ گردشگری ‌است. امکان‌ توسعه ی ‌گردشگری ‌خلاق ‌در ‌ایران ‌به ‌ویژه ‌در ‌کلان ‌شهرهایی ‌مانند ‌اصفهان،‌ به ‌دلایلی ‌نظیر ‌وجود ‌خرده‌ فرهنگهای ‌متعدد،‌ غنای‌آثار‌فرهنگی ‌و ‌هنری‌ و ‌اصالت‌صنایع‌خلاق‌از‌ جمله‌ صنایع دستی‌ وجود‌دارد. جایگاه‌صنایع‌دستی‌به‌عنوان‌دومین ‌عامل‌رشد ‌و‌توسعه‌ی ‌تولید‌ناخالص‌ملی‌در‌کنار‌صنعت‌گردشگری ‌به‌عنوان‌مهمترین‌منبع‌رشد ‌اقتصاد‌جهانی،چه ‌در‌سطح‌کشور‌ و‌ به‌تبع‌آن‌در‌سطح‌شهر‌اصفهان،‌ بسیار‌درخور‌توجه‌است. هدف‌از‌این‌پژوهش‌به‌طور‌کلی‌ بررسی‌ شاخص‌های ‌شهر‌خلاق‌صنایع‌ دستی‌درسطح ‌مناطق‌15گانه ‌شهر‌اصفهان‌ و‌ تاثیرپذیری‌صنایع‌دستی‌ و‌گردشگری ‌از‌یکدیگر‌در‌یک ‌مقصد‌گردشگری‌خلاق ‌با‌رویکرد‌ توسعه‌پایدار گردشگری می‌باشد. پژوهش‌حاضر‌از‌نظر‌هدف،‌جزء‌پژوهشهای‌کاربردی‌ و‌از‌نظر‌نحوه ‌گردآوری ‌داده ها،‌جزء‌ پژوهشهای‌کیفی-کمی است. همچنین‌با ‌بهره‌گیری ‌از‌داده های‌ثانویه،‌تهیه‌پرسشنامه‌از‌متخصصین حوزه‌ گردشگری‌ و صاحبان‌مشاغل صنایع‌دستی،‌مدل‌تاپسیس ‌و‌نرم‌افزارهای SPSSو‌GIS شاخصها‌ی‌شهر‌خلاق صنایع‌دستی در‌مناطق ‌پانزده‌گانه ‌شهر‌اصـفهان‌ مـورد‌ تجزیه‌و‌تحلیل‌قرارگرفت. به‌طور‌کلی بررسی های‌صورت‌گرفته‌نشان‌داد مناطق‌6،3،1 و2 به‌لحاظ‌ شاخص‌های ‌شهر‌خلاق‌صنایع‌ دستی‌جز‌ مناطق‌برخوردار‌، مناطق‌5 و4 جز‌مناطق‌نیمه‌برخوردار و بقیه‌ مناطق ‌جز مناطق ‌فرو‌برخوردار (محروم) ‌می‌باشند. به‌طور‌کلی‌شهر اصفهان پتانسیل‌حرکت ‌به‌سمت‌شهرهای‌خلاق‌صنایع‌دستی ‌با‌رویکرد‌ توسعه‌ پایدار‌گردشگری‌را‌ داراست و پیوستن‌ اصفهان‌به‌شبکه ‌شهرهای‌خلاق‌یونسکو ‌میتواند‌پیامدهای‌مثبتی‌نظیر‌ارائه یک‌تصویر‌منحصر‌به فرد ‌از‌شهر و‌متمایز‌کردن‌آن‌به عنوان یک‌مقصد‌گردشگری‌خلاق‌و‌رونق‌توأمان‌ بازار‌گردشگری‌و‌صنایع دستی ‌اصفهان ‌را‌ همراه‌ داشته ‌باشد.

منبع:  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*