روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مزیت سنجی فعالیت های مبتنی بر شهرخلاق ( نمونه موردی شهر کاشان)

چکیده:

امروزه صنایع خلاق نقش روز افزونی در رشد اقتصادی و فرهنگی
اجتماعی جوامع مختلف داشته است. شهرها امروزه اصلی ترین مراکز اقتصادی جوامع
گوناگون می باشند و توسعه پایدار و الگوهای درآمدی پایدار از مهمترین مسائل شهری
است. تمرکز بر توسعه صنایع خلاق و به کارگیری استراتژی های شهرهای خلاق یکی از
راهکارهای پیشروی شهرهای امروزی است. شهر کاشان یکی از شهرهای دارای تمدن دیرینه و
ذخایر فرهنگی و هنری ملموس و ناملموس فراوان است. در این پژوهش با توجه به صنایع
فرهنگی و خلاق در شهر کاشان و نگاه به شاخص های شهر خلاق، فعالیت های مبتنی بر شهر
خلاق شناسایی گردید،که عبارتند از: صنایع دستی، خدمات میراث ملموس، طراحی، موسیقی،
سینما، هنرهای نمایشی و آیینی، تغذیه، هنرهای رسانه ای، هنرهای تجسمی و ادبیات.
سپس با استفاده از یازده شاخص اقتصادی و فرهنگی اجتماعی شامل وجود زیرساخت و
سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی ماهر، ظرفیت اشتغالزایی، میزان سود آوری محصول،
تمایل به مصرف داخلی، تمایل به مصرف خارجی، قدرت خرید خارجی، قدرت خرید داخلی،
سازگاری با فرهنگ عمومی جامعه، ظرفیت بروز خلاقیت و قدرت و شدت اثرگذاری فرهنگی، و
با روش AHP و با مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان این حوزه
مزیت سنجی گردید که در نتیجه این مزیت سنجی، صنایع دستی،خدمات میراث ملموس و طراحی
دارای بیشترین مزیت نسبت به سایرین شدند. سپس
با توجه به کسب بیشترین مزیت توسط حوزه صنایع دستی، خود این حوزه با توجه به نظر
کارشناسان صنایع دستی و استانداردهای موجود به چهارده زیر شاخه شامل صنایع فلزی،
صنایع چوبی، صنایع چرمی، صنایع مستظرفه، تزئینات وابسته به معماری، سفال و
سرامیک،گلیم بافی، زری بافی، زیلو بافی، پاپوش های سنتی، شعر بافی، مخمل بافی،
رودوزی های سنتی، چاپهای سنتی، با روش TOPSIS  با مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان مزیت
سنجی گردید كه رشته های شعر بافی، زیلوبافی، زری بافی، مخمل بافی و سفال و سرامیک
دارای بیشترین مزیت نسبت به سایر حوزه ها گردیدند. همچنين روایی پرسشنامه AHP  توسط نرخ ناسازگاری و
پایایی پرسشنامه با نظر کارشناسان مورد تایید قرار گرفت.

کلید واژه ها : صنایع خلاق و فرهنگی، شهر خلاق، مزیت سنجی،
کاشان

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*